تبلیغات

 


 

1

مقدار aرا چنان پیدا كنید كه نقطه ی B(2a+1,3a-4) اولا:روی محور XOX واقع باشد.

ثانیا : روی نیمساز ناحیه ی اول و سوم باشد.

5/1

2

اگر دو نقطه ی A(a-b,7) و B(3,a+b) بر هم منطبق باشد مقدار 2a+3b چقدر است.

1

3

مجموعه ی جواب نامعادلات زیر را تعیین كرده و بصورت بازه بنویسید.

الف)                                        ب)  

5/1

4

نمایش های دیگر بازه های زیر را بنویسید.

                   الف) -(1,                                                ب)

1

5

اگرA=[-2,3]    و B=[1,4)   باشند ، اولا:مركز و شعاع بازه ی A را بدست آورید.

 

ثانیا:B A   و   و  را بصورت بازه بنویسید.

 

 

 

5/1

6

اولا: آیارابطه ی     تابع است یا خیر؟ چرا؟ ثانیا اگرتابع y=ax+b از نقاطA(0,2) وb(1,5) بگذرد، مقادیر a و b را تعیین كنید.

5/1

7

تابع y=[x-1] را در فاصله ی [-1,2) رسم كنید.

1

8

دامنه ی توابع زیر تعیین كنید.

 

الف )               ب)  y=                                    ج) y=5tan2x                                          د) y=Sinx-Cos

 

5/2

9

هر گاه f(x)=2x+1  وg(x)=3x+7 باشند.   اولا : حاصل(2f-g)(2)  را بدست آورید.

ثانیا : معادله ی (fog)(x)=(gof)(0)   راحل كنید.

2

10

اگر f(x)=      وg(x)=  باشد، ضابطه ی تابع  را بنویسید و دامنه ی آنرا بدست آورید و مقدار       را بدست آورید.

5/1

11

با توجه به شكل حاصل عبارت های زیر را بدست آورید.

الف)              ب)

 

ج)                 د)

1

12

تابع روبرو مفروض است :                                                        

 

الف)نمودار تابع را رسم كنید .

 

ب) حد تابع در نقطه یx=0    را بدست آورید .

 

 

5/1

13

در تابع  مقادیرa , b  را چنان تعیین كنید كه معادلات زیر بر قرار باشد :

5/1

14

نمودار تابع y=Sinx را در فاصله [2π,4π] رسم كنید .

1